Лесна замяна и връщане до 14 дни!

Безплатна доставка до офис на куриер. Не важи за продукти в намаление!

Защита на личните данни

Настоящата Политика за защита на личните данни /ПЗЛД/ има за цел да ви разясни каква информация събираме за Вас, защо и как го правим, какви са правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и Общия регламент за защита на личните данни /РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR/.

Настоящата ПЗЛД е актуална към дата 12.09.2018 г.

„КРОС ЛЕЙБЪЛ“ ЕООД запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва ПЗЛД, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на адрес: www.lapiovra.bg/Сайтът/.

По смисъла на ПЗЛД:

Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано посредством нея - пряко или непряко, чрез име, уникален номер, адрес и други данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

Администратор“ означава орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в българското законодателство. В настоящия случай администраторът е „КРОС ЛЕЙБЪЛ“ ЕООД, ЕИК 205242671, седалище и адрес на управление: гр. Пещера 4550, обл. Пазарджик, ул. „Свети Константин“ № 10.

Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Надзорен орган“ означава независим публичен орган от държава членка на Европейския съюз, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на личните данни. За Република България надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

Цел на политиката

Тази политика за поверителност има за цел да гарантира, че Администраторът:

 • спазва приложимото законодателство в областта на защитата на данните и следва добрите практики;
 • защитава потребителите, служителите, клиентите и партньорите си;
 • гарантира прозрачност за начините, по които се съхраняват и обработват личните данни на субектите;
 • осигурява защита от рисковете, свързани с нарушаване на данните.

Как събираме информация за Вас?

Ние можем да събираме информация за Вас по няколко начина:

 • Чрез попълвани и изпращани от Вас форми /заявки; поръчки, сигнали и други уведомления/, свързани с използваните от Вас услуги на Сайта – чрез изпращането им, Вие съзнателно споделяте лични данни. Обемът данни е спрямо обявените цели.
 • Данни, събирани чрез наблюдения

Понякога събираме информация за Вас, наблюдавайки Вашето поведение на Сайта. За целта използваме стандартни за Internet подходи за проследяване на потребителското поведение, напр. използване на мрежово оборудване, за проследяване на IP адреса Ви, анализиране на информацията налична като част от комуникацията в използваните от нас протоколи за запис и обмен на идентификатори на Вас и устройството Ви, напр. HTTP GET/POST заявките, използване функционалностите на JavaScript и други стандартни и широко разпространени в WEB програмни езици за извличане на данни и информация за контекста Ви браузър, операционна система, резолюция на екрана, език и др.

 • Данни, получени от трети страни

Понякога, след Ваше изрично съгласие дадено през инструментите на партньора, можем да получим данни от трети страни, напр. данни от профила Ви в социални мрежи като Facebook. Възможно е тези данни да бъдат обединени с други лични данни за Вас, с които вече разполагаме.

 • Бисквитки

„КРОС ЛЕЙБЪЛ“ ЕООД използва на своя сайт бисквитки за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за предоставяне на посочените в Сайта услуги. Някои от тези бисквитки са технически необходими за нормалното функциониране на Сайта, а други имат за цел да улеснят ползването му, като го направят по-функционално и приятно за Вас. Повече информация за политиката на „КРОС ЛЕЙБЪЛ“ ЕООД по отношение на бисквитките може да намерите в раздел Политика за бисквитки, достъпен на Сайта.

Каква информация събираме и обработваме, когато ползвате нашите услуги?

 • При попълвани и изпращани от Вас форми, събираме лични данни, необходими според целите на формата. Обичайно това са Вашите имена; мобилен телефон; електронна поща; град и адрес за физическа доставка, данни, необходими за целите на заплащане на заявените от Вас поръчки.
 • Данни, събирани чрез наблюдения

За всички посетители на сайта, обичайно събираме следните данни: IP адреса, от който правите посещението; идентификатор на браузъра Ви; идентификатор на мобилното Ви устройството; несъдържащ лични данни Ваш идентификатор; история на поведението Ви – посетени страници, време прекарано на тях и други; поведение спрямо съдържанието на сайта/мобилната апликация – навигация, използвани интерфейсни елементи, време на престой; вашите търсения; поведение спрямо сервираните Ви реклами – какви и колко реклами са сервирани; къде са сервирани; видени реклами; реализирани кликове, пропуснати реклами и други; Вашите коментари.

 • Данни, получени от трети страни

В зависимост от източника на данни, това включва: основна информация за профила, като име, имейл адрес, дата на раждане; подробности, които решите да споделите според конкретните настройки за социални медийни акаунти; Вашите контакти и начина Ви на свързаност с тях.

За какви цели обработваме информацията?

Информацията, която събираме и обработваме за Вас може да се използва за следните цели:

 • Нормално функциониране на Сайта

Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на Сайта. Чрез тях можем да Ви покажем по-добре съдържанието, да заредим Сайта по-бързо, да защитаваме Сайта и Вас от посегателства. Такива данни например са данните от сесията Ви – кеширано съдържание и други. Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с използване на наша услуга.

 • За договорно изпълнение на услугите ни

Използваме личните Ви данни, за да завършим процеса по продажба и доставка на избраните от Вас стоки.

 • За запазване и достъп до информация

Тази цел е спомагателна за изпълнение на други цели – чрез използването на различни технически механизми, ще можем да изпълним някоя от другите описани цели. Включва съхранение и достъп до информация, запазена на Вашето устройство, напр. идентификатори на устройство, идентификатори на потребител, рекламни идентификатори, бисквитки и други технологии.

 • За обработване на личните Ви данни, включително за предоставяне на компетентни органи в предвидените в законите случаи и за изпълнение на законови задължения на „КРОС ЛЕЙБЪЛ“ ЕООД, както и за цели, свързани с изпълнение на задълженията на страните по договор.

Кой друг има достъп до тази информация?

Ние понякога разкриваме вашата лична информация на трети лица - партньори на „КРОС ЛЕЙБЪЛ“ ЕООД или органи, оправомощени със закон да проверяват и/или контролират дейността ни, като например:

 • Трети лица, с които „КРОС ЛЕЙБЪЛ“ ЕООД има договорни правоотношения за ползване на Виртуални сървъри (VPS);
 • Индустриално признати доставчици на решения, публично декларирали съответствие с GDPR и e-privacy политиките като Google и Facebook. Съгласието включва и поставяне и използване на маркиращи уникални деперсонализирани идентификатори, включително и с използване на cookies, localStorage или друга подходяща общоприета web технология;
 • Трети лица, предоставящи услуги на „КРОС ЛЕЙБЪЛ“ ЕООД като Счетоводители и счетоводни предприятия; Одитори и Одиторски предприятия; Юристи – Адвокати, адвокатски кантори и юрисконсулти; Нотариуси; Рекламни и ПР агенции; Дружества извършващи дейност по системно администриране на данни;
 • компетентни органи в предвидените в законите случаи и за изпълнение на законови задължения на „КРОС ЛЕЙБЪЛ“ ЕООД.

Какви са правата Ви във връзка с личните данни?

Вие имате следните права при обработване на личните ви данни:

 • Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни;
 • Да поискате коригиране или допълване на данните Ви при констатирана неточност чрез писмено заявление, отправено до нас;
 • Право на достъп до личните Ви данни;
 • Право на ограничаване обработването на личните Ви данни;
 • Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни;
 • Правото на преносимост на данните;
 • Право да поискате изтриване на личните Ви данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);
 • Право да поискате от Администратора на личните Ви данни да уведомите третите лица, на които Администраторът е предоставил Вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни.
 • Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни, когато считате, че правата Ви по тази политика или приложимите закони са нарушени.

Как мога да управлявам моите лични данни?

Ако маркирате „Приемам всичко”, Вие се съгласявате, че предоставяте личните си данни доброволно, че сте се запознали с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година-GDPR и давате своето съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за цели, които са посочени в ПЗЛД, както и че се съгласявате с информацията, посочена в ПЗЛД.

Сайтът използва „бисквитки”. Ако искате да научите повече за използването за „бисквитките” и това как да ги управлявате, прочетете нашата „Политика за Бисквитки”.

Горе